Смяна на доставчик на електроенергия

За да започне да закупува електрическа енергия от избран от него доставчик (търговец) на свободен пазар, всеки клиент преминава през процедура* по смяна на доставчик и координатор на балансираща група. Тя се осъществява по електронен път и се инициира от клиента чрез избрания от него нов доставчик. За целта е необходимо между търговеца и клиента да има сключен договор за комбинирани услуги или договор за продажба на електрическа енергия и участие в балансираща група, като втората опция е възможна само за клиенти, чието потребление се измерва почасово. Клиенти, които за първи път сменят доставчик от регулиран пазар или ДПИ с доставчик на свободен пазар преминават и процедура по регистрация на свободен пазар, която също се инициира от търговеца на клиента.

Смяната на доставчик и координатор на балансираща група влиза в сила винаги от първо число на месеца, при условие че процедурата е стартирана до 10-о число на предходния месец. В рамките на процедурата предходният доставчик има право да възрази срещу смяната при неизпълнени договорни задължения от страна на клиента.

Задължително условие за участието на свободен пазар е наличието на сключен от клиента договор с доставчик от последна инстанция. Клиенти, които нямат сключен договор с доставчик от последна инстанция, следва да сключат такъв по време на процедурата по регистрация на свободен пазар или по смяна на доставчик и координатор на балансираща група. В случай че това условие не бъде изпълнено, процедурата ще бъде прекратена.

Основната роля на доставчика от последна инстанция е да осигури снабдяването с електрическа енергия на клиентите на свободен пазар, които са останали без доставчик по независещи от тях причини (търговецът им е с отнета лицензия/отстранен е от пазара/обявен е в несъстоятелност/др.) или когато срокът на договора на клиента с доставчика му е изтекъл и не е избран нов доставчик. Доставката на електрическа енергия по договора с доставчика от последна инстанция се активира единствено когато настъпи някое от по-горе описаните събития. Смяната на доставчик от последна инстанция с търговец се осъществява при същите правила, приложими при стандартната смяна на доставчик и координатор на балансираща група.

* Редът, условията и сроковете за смяна на доставчик и координатор на балансираща група са  регламентирани в Правилата за търговия с електрическа енергия. Процедурата се администрира от съответния оператор на електроразпределителна мрежа, към която е присъединен обектът на клиента.