Специални балансиращи групи за производители от ВЕИ и ВКП

С решение № И1-Л-139/09.12.2013 г.на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране лицензията на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, в качеството му на краен снабдител е допълнена с права и задължения за дейността „координатор на специална балансираща група“.

Съгласно чл. 70 ал. 2 на Правила за търговия с електрическа енергия, обн. ДВ, бр. 66 от 26.07.2013 г., изм. и доп., бр. 39 от 9.05.2014 г. (ПТЕЕ) , крайният снабдител в качеството му на координатор на специалните балансиращи групи на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство, сключва договори за участие в балансираща група с всички членове на балансиращата група.

Производителите, които не са сключили договор за участие в специална балансираща група и които не са регистрирани към координатор на комбинирана балансираща група, остават членове на специалната балансираща група на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, като съгласно чл. 70, ал. 3 от ПТЕЕ по отношение на тях ще бъдат прилагани утвърдените от ДКЕВР общи условия на договорите за участие в специална балансираща група и общи принципи за разпределяне на небалансите.

Договорът за участие в специална балансираща група и методиката за разпределение на общия небаланс в рамките на специалната балансираща група с координатор ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД са разработени въз основа на действащите към момента Правила за търговия с електрическа енергия и моделът за сетълмент на специалните балансиращи групи заложен в действащата редакция на нормативната уредба. В контекста на променяща се регулаторна рамка, в случай на промяна относно метода за извършване на сетълмент на координаторите на специални балансиращи групи от страна на електроенергийния системен оператор и/или обществения доставчик и/или промяна в нормативната уредба ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД има правото да промени методиката за разпределение на разходите за балансиране на групата, прилагана по подписаните договори за участие в балансиращата група.

Месечно възнаграждение в размер на 900 лв, без вкл.ДДС се заплаща за администриране на специалната балансираща група с координатор ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД от членове, които подават индивидуални графици.