Цена на доставчик от последна инстанция

Съгласно §17, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 59 от 05.07.2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) до 30 юни 2015 г. доставчиците от последна инстанция (ДПИ) купуват необходимата за потребителите си електрическа енергия само от обществения доставчик (НЕК ЕАД). След тази дата ДПИ имат право да сключват сделки за закупуване на електрическа енергия за своите клиенти по свободно договорени цени.

Във връзка с това, ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД в качеството си на Доставчик от последна инстанция обявява цена за продажба на електрическа енергия за м. юни 2021 г. при нулева стойност на разходите за балансираща енергия, в размер на 155,90 лв./МВтч.

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД продава електрическа енергия на своите клиенти само по тарифен план „Една скала”*. Цената на тарифата се образува при калкулиране на действителната стойност на разходите за балансираща енергия след получаване на реалните данни от отчета на средствата за търговско измерване и сетълмент от ЕСО ЕАД. В срок от три работни дни след получаване на горепосочените данни ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД обявява на интернет страницата си крайната цена по тарифен план „Една скала“ за съответния отчетен месец.

*Тарифен план „Една скала” - тарифен план, при който ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД продава електрическа енергия на своите клиенти по една и съща цена през всички часове на денонощието.

Цени без ДДС, по които ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД продава електрическа енергия на клиенти на ДПИ за месец май 2021 година

Тарифен план Единична цена лв./кВтч
С една скала

0,15091

Клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, в качеството му на ДПИ, заплащат и следните цени, без включен ДДС:

Цена за задължения към обществото – 0,02147 лв./кВтч;

Цена за пренос през електропреносната мрежа – 0,01030 лв./кВтч;

Цена за достъп до електропреносната мрежа – 0,00045 лв./кВтч;

Цена за пренос през разпределителната мрежа за обекти, присъединени на средно напрежение – 0,01285 лв./кВтч;

Цена за пренос през разпределителната мрежа за обекти, присъединени на ниско напрежение – 0,03531 лв./кВтч;

Цена за достъп до разпределителната мрежа за небитови клиенти – 0,02053 лв./кВт/ден;

Цена за достъп до разпределителната мрежа за битови клиенти – 0,00890 лв./кВтч.

Посочените цени са нормативно определени от КЕВР с Решение № Ц-29 от 01.07.2020 г.

Всички небитови клиенти заплащат и акциз в размер на 0,00200 лв./кВтч

Общи принципи за разпределение на небалансите в специалната балансираща група на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД в ролята му на доставчик от последна инстанция