Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД, в качеството му на търговец на електрическа енергия на пазара по свободно договорени цени