Доставка на електрическа енергия на небитови клиенти след 01.10.2020 г.

Доставка при условията на типов договор

До 30.09.2020 г. всички небитови клиенти, чиито обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, имаха възможност да закупуват електрическа енергия на регулирания пазар по утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) цени на електрическата енергия.

Съгласно промени в Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г.), считано от 01.10.2020 г. небитовите клиенти следва да закупуват електрическа енергия на свободен пазар от избран от тях доставчик (търговец) по пазарни цени. За клиентите, които до 30.09.2020 г. не са успели да изберат и сключат договор с търговец на свободния пазар, законодателството предвижда да продължат да бъдат снабдявани с електрическа енергия от досегашния им доставчик, но в качеството му на търговец. Доставката на електрическа енергия до тези клиенти ще се осъществява по свободно договорени цени и при типов договор, който е утвърден като образец от КЕВР (https://www.dker.bg/news/532/65/kevr-utvrdi-obrazets-na-tipov-dogovor-za-prodazhba-na-elektricheska-energiya-na-nebitovi-potrebiteli.html). Крайната дата, до която клиент може да се снабдява по типовия договор, е 30.06.2021 г.

Тук може да се запознаете с образеца на утвърдения от КЕВР типов договор, при условията на който ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, в качеството си на търговец, ще доставя електрическа енергия на небитовите клиенти, които до 30.09.2020 г. не са преминали на свободен пазар с избран от тях доставчик.

Клиентите могат да получат типов договор от 01.10.2020 г. по някой от следните начини:

·     като заявят получаването на попълнен с данните им типов договор на имейл адреса на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД service@energo-pro.bg;

·       като поискат типовия договор в удобен за тях Център за обслужване на клиенти на следните адреси: https://energo-pro.bg/bg/kontakti

Цените за всички тарифи на отделните тарифни планове, по които ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД ще доставя електрическа енергия на небитовите клиенти, са обявени на интернет страницата на дружеството:

Цени на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД за небитови клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение

Клиентите трябва да знаят, че е възможна  промяна в датите на отчет след преминаването им от регулиран на свободен пазар. Информация за промени в датите на отчет клиентите могат да получат от оператора на електроразпределителната мрежа – Електроразпределение Север АД.

Фактурирането на потреблението на електрическа енергия на небитови клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД след 01.10.2020 г. ще се извършва съобразно условията  в типовия договор, утвърден  от КЕВР, а именно:

·         В срок до края на месеца, следващ отчетния, ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД издава и изпраща фактура на клиента;

·        Срокът за заплащане на дължимата сума ще е не по-кратък от 10 дни, считано от датата на издаване на фактурата.

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД осигурява за небитовите клиенти същите канали за плащане, каквито им е предоставяло и преди 01.10.2020 г., в качеството си на краен снабдител. 

За клиентите, които сключат типов договор с ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, дружеството ще инициира процедура по първоначална регистрация на свободен пазар, включително ще сключи от името на клиента необходимите договори за участие на свободен пазар – договор за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД (за клиенти с електромери за почасово измерване) и договор за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция. Съгласно утвърдения от КЕВР образец на типов договор, при поискване дружеството предоставя на клиента подписаните договори.