Договор за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция

Доставката на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция (ДПИ) се извършва въз основа на писмен договор*. Образец на договор за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция

*Забележка: До одобряването от КЕВР на общи условия на договорите на ДПИ ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД прилага в отношенията с клиентите си писмени договори.

Задължително условие за участието на свободен пазар е наличието на сключен от клиента договор с ДПИ. Клиенти, които нямат сключен договор с ДПИ, следва да сключат такъв по време на процедурата по регистрация на свободен пазар или по смяна на доставчик и координатор на балансираща група. В случай че това условие не бъде изпълнено, процедурата ще бъде прекратена.

Основната роля на ДПИ е да осигури снабдяването с електрическа енергия на клиентите на свободен пазар, които са останали без доставчик по независещи от тях причини (търговецът им е с отнета лицензия/отстранен е от пазара/обявен е в несъстоятелност/др.) или когато срокът на договора на клиента с доставчика му е изтекъл и не е избран нов доставчик. Доставката на електрическа енергия по договора с ДПИ се активира единствено когато настъпи някое от по-горе описаните събития.

Договор с ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, в качеството му на ДПИ, може да сключите по един от следните начини:

  1. Да се регистрирате в интернет портала на адрес: https://online.energo-pro.bg, и генерирате договор чрез въвеждане на ЕГН/ЕИК. Така изготвеният договор може:

- да изпратите на имейл service@energo-pro.bg, подписан с Квалифициран електронен подпис (КЕП);

- да подпишете и да изпратите обратно в два екземпляра на адрес: гр. Варна, бул. Владислав Варненчик № 258, Варна Тауърс, Кула Г, на вниманието на Дирекция Обслужване на клиенти.

  1. Да посетите един от центровете за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО (списък може да откриете на адрес: https://www.energo-pro.bg/bg/kontakti).