Решаване на спорове

Информацията по-долу цели да Ви запознае с реда за подаване, разглеждане и отговор на жалби и решаването на спорове между клиенти и дружеството.  

Нашите специалисти са винаги на Ваше разположение в случай на възникнал казус, свързан с доставката на електроенергия. Не се колебайте да се свържете с нас!

Подаване на жалба до ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

Споровете между ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД и клиентите се решават по пътя на преговорите. Всяко лице, което упражнява правата и задълженията на клиент на дружеството по смисъла на договорните условия на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД и действащото законодателство, или негов упълномощен представител може да подаде жалба, като същата е необходимо да отговаря на следните изисквания:

 • Да е написана на български език;
 • Да е посочено името на подателя, административен адрес на обекта и адрес за кореспонденция, както и в случаите, в които е приложимо, клиентски и абонатен номер. Клиентът може да посочи и допълнителни данни за контакт - телефон и/или имейл адрес за връзка.
 • Да е посочено в какво се състои искането;
 • Да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако подателят разполага с такива;
 • Да е подписана от подателя;
 • Да е приложено пълномощно в нотариално заверена форма, в случай че клиентът е упълномощил друго лице да го представлява.

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД предоставя следните канали за комуникация, чрез които може да се подаде жалба:

 • По конвенционална поща на адрес: гр. Варна 9009, бул. Владислав Варненчик № 258, Варна Тауърс - Кула Г;
 • На имейл адрес service@energo-pro.bg
  - под формата на ръчно подписан, сканиран документ (за юридически лица и подпечатан)
  - документ, подписан с Квалифициран електронен подпис;
 • В Център за обслужване на клиенти, всеки делничен ден от 08:00 до 17:00 часа.
  - Информация за адресите на Центровете за обслужване на клиенти е достъпна на https://www.energo-pro-sales.bg/bg/kontakti  

Срокове за разглеждане, извършване на проверка и отговор:

 • ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД извършва проверка по подадена жалба и предоставя писмен отговоря в срок до 30 (тридесет) дни от датата на постъпване на жалбата.
 • Отговор по жалбата се изпраща на посочен в нея пощенски или имейл адрес за  кореспонденция, или при изрично заявено желание от клиента – в удобен за него Център за обслужване на клиенти.
 • В случай че клиент не е посочил адрес за кореспонденция в жалбата си, отговорът на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД се счита за редовно изпратен, ако е адресиран до пощенския или имейл адрес за кореспонденция на клиента, регистриран в клиентската база данни на дружеството.
Подаване на жалба до Комисията за енергийно и водно регулиране

В случай че не сте удовлетворени от отговора на енергийното дружество по Ваша жалба, може да подадете жалба до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) - www.dker.bg.

КЕВР разглежда жалби, свързани с изпълнението на задълженията на енергийните предприятия по Закона за енергетиката. Условията, сроковете и редът за подаване на жалби до КЕВР са подробно описани в Глава Девета „Разглеждане на жалби и уреждане на спорове“, Раздел I „Жалби“ на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. Съгласно разпоредбите в Наредбата КЕВР разглежда дадена жалба, ако същата е разгледана от съответното енергийно дружество и жалбоподателят не е удовлетворен от отговора по жалбата, както и в случаите, когато не е получил отговор по нея.

Жалбата до КЕВР трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да е написана на български език;

2. да са посочени името и адресът или наименованието и единният идентификационен код на жалбоподателя, както и наименованието на лицето, срещу което е жалбата;

3. да е посочено в какво се състои искането;

4. да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако жалбоподателят разполага с такива;

5. да е подписана от жалбоподателя.

Към жалбата жалбоподателят е необходимо да приложи отговора на енергийното предприятие или други доказателства, че жалбата му е разгледана от дружеството.

Жалбата се подава до КЕВР чрез енергийното предприятие, което е длъжно да извърши проверка по нея и да я изпрати в КЕВР заедно със становището си, както и цялата преписка по нея, в 7-дневен срок от получаването на жалбата. В случаите, когато жалбата не е подадена чрез енергийното предприятие, КЕВР му я изпраща, като изисква извършването на проверка и изпращане в КЕВР на становището на дружеството, както и цялата преписка по жалбата, в 7-дневен срок от получаването ѝ. В двата случая енергийното предприятие е длъжно да изпрати копие от становището си по жалбата и до жалбоподателя.

По подадената жалба КЕВР може да организира среща на страните в седалището на КЕВР за допълнително изясняване на обстоятелствата. Също така, в двумесечен срок от подаване на жалба КЕВР може да съдейства за доброволно уреждане на спора. Срокът може да бъде продължен с още два месеца, ако естеството на спора налага събиране на допълнителни данни и информация от КЕВР.

Когато не е постигнато доброволно уреждане на спора или при отказ на страна от доброволно уреждане, КЕВР взема решение по жалбата в срок до два месеца след получаването ѝ. Този срок може да бъде удължен с още два месеца, ако естеството на спора налага събиране на допълнителни данни и информация от КЕВР. Със съгласие на жалбоподателя удълженият срок може да бъде продължен с още два месеца.

Когато в резултат на проверката по жалбата и събраните доказателства КЕВР установи, че жалбата е неоснователна, тя с решение прекратява преписката. В случаите, когато  КЕВР установи, че жалбата е основателна, тя с решението си дава задължителни указания към енергийното предприятие и определя подходящ срок за изпълнението им.

КЕВР уведомява страните по жалбата за решението си в 7-дневен срок от приемането му.

Решенията на КЕВР подлежат на обжалване пред Административния съд – София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Арбитражно производство като средство за решаване на спорове

На основание Решение на КЕВР с № Ж-29 от 26.03.2015 г., ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД информира своите клиенти, че разполагат с бърз и икономичен начин за решаване на възникнали спорове, като се възползват от процедурата по медиация, помирение и арбитраж.

Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице - медиатор подпомага спорещите страни да постигнат споразумение. Предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични.

Предмет на помирението могат да бъдат вътрешни и международни спорове от частноправен характер, по които е допустимо сключване на спогодба. Наличието на висящ съдебен или арбитражен процес по същия спор не е пречка за започване на помирение.

Арбитражното производство е друг способ за решаване на спорове, при който страните могат доброволно да се обърнат към арбитър (арбитри), които да решат възникналия между тях спор. То се провежда на една съдебна инстанция и се отличава от производството по реда на Гражданския процесуален кодекс по своята икономичност и бързина.