Уведомление до собственици или ползватели на ателиета във връзка с промени в ЗУТ

Публикувано на 02.03.2021

Уведомление до собственици или ползватели на ателиета във връзка с промени в ЗУТ

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД информира своите клиенти, че съгласно промени в Закона за устройство на територията, обнародвани в Държавен вестник бр.16 от 23.02.2021 г., ателиетата в жилищни сгради и в сгради със смесено предназначение вече ще се считат за жилища. В резултат на това клиентите, собственици или ползватели на ателиета, могат да заявят промяна на вида клиент от небитов на битов, в случай че потребяват електрическа енергия за битови нужди. В съответствие с действащото законодателство битовите клиенти имат възможност да се снабдяват с електрическа енергия на регулиран пазар. Клиентите на ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД, които се снабдяват с електроенергия при условията на типов договор, следва да имат предвид, че той е предназначен единствено за небитови клиенти. Промяната трябва да бъде заявена едновременно пред мрежовия оператор и доставчика.

Още новини